Google Fonts Noto Serif TC 專有字元

以下專有字元資訊是於 2024-02-14 14:27:14 抓取 Noto Serif, Noto Serif TC, Noto Serif JP, Noto Serif KR, Noto Serif SC 字型粗細 400 的字型檔分析而來。

總字數:15,408
專有字數:1,035

👤😂🏻👍😍ביערתسفی🎉👉💕😊😘😭˄˧˱˸̺͓͙̾ͧ͘բդըթժլխպջռսվտրցւքְֱֲֳִ֣֤֪֮֡᯿㯿嫿峿潿濿篿餿鷿𝟇🃏🌉🌒🌓🌔🌖🌗🌘